Care Assistant in Port Talbot Apply

Location: Port Talbot

Salary: Hidden

Recruiter: Action For Children

Date Advertised: 2021-11-26

Sandfields, Neath Port TalbotCirca £19,400 per annum pro rata, which equates to £9,437Permanent, Part Time (working 18 hours per week)  Brilliant benefitsWe offer 29 days holiday plus public/bank holidays (pro rata), flexible maternity, adoption and paternity packages, pension scheme where we contribute up to 7%, an employee discount portal and much more. Giving children and young people the foundations they need to thrive. The rolePark House is a purpose built 3-bedroom bungalow in Sandfields providing residential short breaks for 7 – 18 year olds with physical and learning disabilities. We focus on providing our service users a fun and stimulating short break in a safe, friendly and homely environment.As an Assistant Residential Worker, it will be your responsibility to support the service, ensuring positive outcomes are achieved. You will make a difference by:- Providing personal care and maintaining hygiene. - Administering medication. - Completing general household chores.- Meal prepping –staff will be expected to cook from the menu.- Promoting independence.- Encouraging active participation during activities.- Offering families support and advice.- Maintaining safeguarding practices within the service. You will need:- A positive attitude. - Previous experience working with Children and Young People.- Level 3 NVQ in Children and Young People or the willingness to complete the qualification within 2 years of starting the role.- Excellent communication skills.- Strong IT skills.- Have sound understanding of different needs for both Children and Families.- A good understanding and knowledge of Safeguarding will be preferred.- A flexible approach to working hours as there are Waking Night shifts on the rota. - Registration or willingness to register with Social Care Wales. The way we workWe work to make sure every child and young person has the love, support and opportunity they need to reach their potential. If you share the same vision, we want you to join our team. Have a look at our behaviours and values to understand more about the way we work here. Rewards We want our employees to feel valued and rewarded for the vital work they do. When you work with us, we'll recognise your efforts with generous annual leave, a comprehensive employer-matched pension scheme and a range of deals and discounts on our dedicated benefits portal. Find out more about our exclusive Action for Children benefits here.For safe and happy childhoodsAt Action for Children, we protect and support children and young people, providing practical and emotional care and support, ensuring their voices are heard, and campaigning to bring lasting improvements to their lives. Last year, we helped more than 387,000 children and families across the UK. For more information please contact Emma Goodwin on 01923 361725 or email recruitmentservice@actionforchildren.org.ukPlease note: Interviews are planned to be held on Thursday, 6th January 2022.We are committed to safer recruitment practices to protect our service users; therefore, all applicants are expected to have an understanding of and commitment to safeguarding best-practice.Action for Children is passionate about promoting equality, valuing diversity and working inclusively. We welcome applications from all suitably qualified persons particularly people with Disabilities and Black, Asian and Minority Ethnic applicants, as these groups are currently under-represented in our workforce. Traethmelyn, Castell-nedd Port TalbotOddeutu £19,400 y flwyddyn pro rata, sy'n cyfateb i £9,437Parhaol, Rhan Amser (yn gweithio 18 awr yr wythnos) Buddion GwychLwfans gwyliau o 29 diwrnod (pro-rata) ynghyd â gwyliau cyhoeddus/gwyliau'r banc, pecynnau mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth hyblyg, cynllun pensiwn lle rydym yn cyfrannu hyd at 7%, porth gostyngiadau i weithwyr a llawer mwy!Gosod y sylfeini i blant a phobl ifanc ffynnu. Y rôlMae Park House yn byngalo 3 llofft pwrpasol yn Nhraethmelyn sy'n darparu seibiannau preswyl byr i unigolion rhwng 7 a 18 oed gydag anabledd corfforol neu anabledd dysgu. Rydym yn canolbwyntio ar ddarparu seibiannau byr hwyliog ac ysgogol mewn awyrgylch diogel, cyfeillgar a chartrefol.Yn Weithiwr Preswyl Cynorthwyol, byddwch yn gyfrifol am gefnogi'r gwasanaeth gan sicrhau canlyniadau cadarnhaol. Byddwch yn gwneud gwahaniaeth trwy:- Darparu gofal personol a chynnal hylendid personol.- Gweini meddyginiaethau.- Cyflawni gwaith domestig cyffredinol.- Paratoi prydau - bydd disgwyl i staff goginio yn ôl y fwydlen a osodir.- Hyrwyddo annibyniaeth.- Annog ymwneud rhagweithiol â gweithgareddau.- Cynnig cyngor a chymorth i deuluoedd.- Cynnal arferion Diogelu'r gwasanaeth. Bydd angen arnoch chi:- Agwedd gadarnhaol.- Profiad blaenorol o weithio gyda Phlant a Phobl Ifanc.- CGC Lefel 3 Plant a Phobl Ifanc neu barodrwydd i ennill y cymhwyster o fewn 2 flynedd o gael y swydd.- Sgiliau cyfathrebu rhagorol.- Sgiliau TG cryf.- Dealltwriaeth a gwybodaeth dda am anghenion gwahanol Plant a Theuluoedd.- Bydd dealltwriaeth a gwybodaeth dda o Ddiogelu'n fanteisiol.- Ymagwedd hyblyg tuag at oriau gwaith gan fod y rota'n cynnwys Sifftiau Nos Effro.- Bod wedi cofrestru, neu'n barod i gofrestru, gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Sut yr ydym yn gweithioRydym yn gweithio i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn derbyn y cariad, cymorth a chyfle sydd eu hangen er mwyn iddo gyrraedd ei botensial. Os ydych yn rhannu'r un weledigaeth, rydym am i chi ymuno â'r tîm. Cewch ddarllen rhagor yma am ein gwerthoedd a'n dulliau gwaith. Y Gwobrwyon Rydym am i'n staff deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am y gwaith hanfodol a wnânt. Pan fyddwch yn gweithio gyda ni, byddwn yn cydnabod eich ymdrechion gyda gwyliau blynyddol hael, cynllun pensiwn cynhwysfawr lle mae'r cyflogwr yn cyfrannu'r un faint â chi, ac ystod o fargeinion a disgowntiau trwy ein porth buddion. Cewch ragor o wybodaeth am fuddion Gweithredu dros Blant yma. Sicrhau plentyndod diogel a hapusMae Gweithredu dros Blant yn diogelu a chefnogi plant a phobl ifanc, gan ddarparu gofal emosiynol a chymorth, gan sicrhau gwrando arnynt, a chan ymgyrchu dros welliannau hir-dymor yn eu bywydau. Y llynedd, bu i ni helpu dros 387,000 o blant a theuluoedd ledled y Deyrnas Unedig. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Emma Goodwin drwy ffonio 01923 361725 neu e-bostio recruitmentservice@actionforchildren.org.ukSylwch: Mae bwriad i gynnal cyfweliadau ddydd Iau, 6ed Ionawr 2022. Rydym wedi ymrwymo i ymarfer recriwtio diogelach i ddiogelu defnyddwyr ein gwasanaethau. Disgwylir, felly, y bydd pob ymgeisydd yn deall ac yn ymrwymo i arfer gorau o ran diogelu.Mae Gweithredu dros Blant yn angerddol dros hyrwyddo cyfartaledd, gwerthfawrogi amrywiaeth a gweithio mewn modd cynhwysol. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb sydd â'r cymwysterau perthnasol, yn arbennig pobl ag anabledd a phobl o gefndir Du, Asiaidd, ac o Gefndiroedd Ethnig Lleiafrifol, gan fod y grwpiau hyn wedi'u tangynrychioli yn ein gweithlu ar hyn o bryd.
Read More
View Job